Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kierunekrozwoju.pl (zwany dalej: „Serwis”), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą Serwisu jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096209, z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP 778-13-41-402, o numerze REGON: 631249751, kapitał zakładowy: 1.120.000 PLN opłaconym w całości, pełniąca funkcję Założyciel w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) wobec następujących szkół wyższych:
  1. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie,  ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów oraz  Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin; 
  2. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk wraz z  Wydziałem Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, Gdynia;
  3. Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz; 
  4. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu, ul. A. Kośnego 72, 45-372 Opole. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§2 Definicje terminów używanych w regulaminie:

 1. Serwis – serwis www.kierunekrozwoju.pl prowadzony przez Usługodawcę, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w regulaminie; ilekroć w regulaminie mowa o serwisie, należy przez to rozumieć także Usługodawcę.
 2. Administrator – usługodawca lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania serwisem.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. nieubezwłasnowolnione osoby powyżej 13 roku życia), osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 4. Konto – indywidualne, elektroniczne konto funkcjonujące w ramach Serwisu, aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług Serwisu.
 5. E-mail i hasło – unikalne ciągi znaków podane przez uczestników w procesie rejestracji na stronie umożliwiające dostęp do usług Serwisu wymienionych w regulaminie.
 6. Treść – wszelkie treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami niechronionymi prawem autorskim.
 7. Test – test predyspozycji zawodowych w niniejszym regulaminie rozumiany jako narzędzie diagnostyczne, udostępnione w ramach serwisu, które pozwala użytkownikowi uzyskać ocenę dotyczącą swojej osoby oraz zainteresowań i predyspozycji. Informacje te przekazywane są w formie opinii, wygenerowanej przez serwis indywidualnie dla każdego użytkownika serwisu oraz udostępniane są w ramach serwisu.

§3 Definicje terminów używanych w regulaminie:

 1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków wstępnych, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Dostęp zasobów wewnętrznych Serwisu, przeznaczonych dla Użytkowników posiadających aktywne konto, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 4. Usługodawca informuje, że serwis KierunekRozwoju.pl zawiera testy oraz ich opracowania chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony prawnej.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 4, Usługodawca ma prawo podjąć odpowiednie działania prowadzące do usunięcia skutków niewłaściwego lub bezprawnego podstępowania Użytkownika.

§4 Świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania testu. Rozwiązanie Testów jest dobrowolne, oraz ma prawo otrzymać wynik testu wraz z jego merytoryczną interpretacją.
 3. Opinia z testu będzie udostępniana bezpośrednio na stronie internetowej. Opinia będzie dostępna natychmiast po rozwiązaniu testu.
 4. Użytkownik wypełniający test zobowiązany jest w szczególnym stopniu do:
  1. samodzielnego wypełniania Testu, czyli nie korzystania w tym celu z pomocy osób trzecich.
  2. udzielania odpowiedzi zgodnie ze swoimi opiniami, wiedzą oraz umiejętnościami.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników Wyników badania Testem wykonanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie wszelkich decyzji.

§5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§6 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych serwisu jest Usługodawca (Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). Dane Osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy zakładając konto oświadczają, iż mają świadomość, że korzystanie z serwisu wiąże się z podaniem przez użytkownika danych osobowych, które Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawienia oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 3. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej wyraża jego opiekun prawny.
 4. W celu uzyskania możliwości korzystania z zasobów wewnętrznych Serwisu użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną na powyżej wskazany adres elektroniczny (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych udzielana jest przez Użytkownika podczas rejestracji i obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych drogą elektroniczną od Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w Poznaniu, w Toruniu, we Wrocławiu oraz ich założyciela Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o. o., na powyżej wskazany adres elektroniczny (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204). Użytkownik oświadcza, że wie o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia w każdym czasie.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 2. poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.